Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Algemeen en toepasselijkheid

In de Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder :

  • OPDRACHTGEVER : de partij die de bestelling plaatst
  • OPDRACHTNEMER : Indecor DP
  • opdracht(en) c.q. overeenkomst(en) : overeenkomst-(en) van opdracht(en) waarbij de
    OPDRACHTNEMER zich jegens de OPDRACHTGEVER verbindt tot het uitvoeren van werken met het oog op het leveren van diensten of verkoop van goederen in het bijzonder.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt elke overeenkomst beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden waarvan de OPDRACHTGEVER verklaart kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

Artikel 2 : Leveringen

Elk voorstel van bestelling, genoteerd of ontvangen door onze firma of door haar vertegenwoordiger, verbindt ons slechts na onze schriftelijke bevestiging. Vanaf dat ogenblik wordt de bestelling als definitief beschouwd.

Artikel 3 : Leveringstermijn en modaliteiten

Behoudens uitdrukkelijk tegengestelde bepaling, is de leveringstermijn geen uiterste termijn. De leveringstermijn wordt slechts vermeld ten indicatieve titel en vormt geen essentiële voorwaarde van het contract. Het niet nakomen van deze termijn kan voor de opdrachtgever geen aanleiding geven tot ontbinding noch het eisen van schadevergoeding.

Artikel 4 : Risico-overdracht

De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 : Behoud van eigendom

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 3 en 4, blijven de goederen eigendom van de opdrachtnemer tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs.

Artikel 3 : Aanvaarding

De goederen zullen als aanvaard beschouwd worden wanneer binnen de 8 dagen na hun ontvangst geen enkele klacht per aangetekende brief werd ingediend.

Artikel 7 : Conformiteit van uitvoering

De conformiteit van uitvoering wordt slechts gewaarborgd onder voorbehoud van een gebruikelijke tolerantie.

Artikel 8 : Klachten, annulering en retourzending

De klachten, andere dan deze met betrekking tot onzichtbare gebreken zijn van generlei waarde indien zij niet per aangetekende brief worden geformuleerd door de klant binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Worden als zichtbare gebreken beschouwd, alle gebreken die waarneembaar zijn bij nazicht, zelfs zorgvuldig, van de geleverde koopwaar, evenwel zonder dat men daartoe zijn toevlucht neemt tot niet gebruikelijke, bijzondere controlemiddelen, zoals onderzoek van de wasechtheid, krimpvrijheid, kleur-echtheid,
enz. Gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de maten en kleuren, gebreken op het gebied van snit en presentatie van de koopwaar worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Ingeval de geconfectioneerde grondstof een onzichtbaar gebrek zou vertonen dat de opdrachtgever in de mogelijkheid stelt een klacht bij de confectioneur in te dienen, zou de confectioneur zich derhalve gedwongen zien op te treden tegen de fabrikant en/of verkoper van de grondstof waarvan sprake. In zulke hypothese verbindt de klant er zich toe aan de confectioneur alle elementen te bezorgen betreffende de schade die hij ondergaat, zodanig dat de confectioneur binnen de kortste termijn bij de fabrikant en/of verkoper een klacht kan indienen met het oog op herstel van de door de betrokken partijen geleden schade. Geen enkele retourzending mag geschieden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, met dien verstande dat deze toestemming voor deze laatste geen enkele schadelijke erkenning inhoudt. Deze eventuele retourzending zal geschieden voor risico van de klant. Het verhaal tegen de opdrachtnemer, ingeval van klacht, is beperkt tot het bedrag van de factuur van de betrokken bestelling.

Artikel 9 : Betalingsvoorwaarden

De betaling moet geschieden uiterlijk de laatste contractueel vastgestelde dag, zonder enige afhouding van kosten of korting waarvoor op de vervaldag geen kredietnota of ander bewijsstuk uitgaande van de opdrachtnemer bestaat. Indien het contract geen enkele betalingsmodaliteit voorziet, wordt geacht dat de betaling dient te geschieden uiterlijk binnen de 30 dagen. Het trekken van een wissel of elke andere regeling brengt geen novatie noch afwijking aan de clausule van deze overeenkomst aan. Het niet betalen van één der facturen op de vermelde of contractueel voorziene vervaldag maakt van rechtswege het geheel der schuldvorderingen opeisbaar, zelfs deze die niet vervallen zijn. De koopwaar is betaalbaar aan huis van de opdrachtnemer. Elke laattijdige betaling verplicht de opdrachtgever, van rechtswege en zonder aanmaning tot betaling van intrest
van 15% per jaar zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.

Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor over te gaan tot de inning van het hoofdbedrag, verhoogd met de intresten en kosten, door middel van een al dan niet aanvaarde wissel, een ontvangkaart, een ontvangstbewijs, met dien verstande dat de uit deze inningen voortvloeiende kosten ten laste van de opdrachtgever vallen. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal de opdrachtgever 15 dagen na de verzending van een aanmaning bij een ter post aangetekend schrijven en onverminderd de voorgaande alinea, aan de opdrachtnemer, ten titel van bijkomende kosten, een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur, met een minimum van 50€.

Artikel 10 : Uitdrukkelijk vernietigende clausule

Ingeval de opdrachtgever in gebreke blijft, onderhavig contract of elk ander met de opdrachtnemer afgesloten contract gedeeltelijk of geheel uit te voeren, is laatstgenoemde van rechtswege en zonder aanmaning gemachtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten. Bovendien, en onverminderd het recht een schadevergoeding te eisen, kan de opdrachtnemer, zonder voorafgaande aanmaning, op elk ogenblik de ontbinding van rechtswege van geheel of een deel van het contract inroepen mits notificering bij een ter post aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, in dit geval zal de koper onmiddellijk, en uiterlijk binnen de 48 uur van de ontvangst van de notificering, de identificeerbare goederen ter beschikking stellen van de opdrachtnemer.

Artikel 11 : Overmacht

Naargelang ze een tijdelijke of definitieve hinderpaal vormen voor de uitvoering van het contract schorsen of stellen gevallen van overmacht van rechtswege een einde aan de verplichtingen van de opdrachtnemer in verband met dit contract en ontheffen ze de opdrachtnemer van elke verantwoordelijkheid of schadevergoeding die er zou kunnen uit volgen. Worden als gevallen van overmacht in hoofde van de opdrachtnemer beschouwd:
oorlog of gelijkaardige gebeurtenissen, beslissingen of handelingen van de overheid, algemene staking, lock-out, vakbondsonlusten, brand, overstroming, brandstofschaarste, energie- of grondstoffenschaarste of onmogelijkheid van vervoer of om het even welke andere oorzaak, onafhankelijk van de wil van de opdrachtnemer die de productie, de bevoorrading of het vervoer van de goederen zou hinderen. Deze opsomming is niet beperkend.
Elkeen heeft echter het recht het contract zonder vergoeding te verbreken indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan 60 dagen, teweeg brengt. De bijkomende termijnen na aanmaning worden niet geschorst door onvoorziene voorvallen en gevallen van overmacht.

Artikel 12 : Bevoegdheid, toepasbare wet en geschillen

Elk geschil tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in verband met het verkoopcontract wordt beheerst door de Belgische wet in het algemeen en door deze algemene verkoopsvoorwaarden in het bijzonder (met uitsluiting van de eenvormige wetten op de internationale verkoop van roerende materiële goederen, op de vorming van internationale verkoopscontracten van onroerende materiële goederen en van alle andere
commerciële gebruiken).
De opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor elk geschil voortspruitend uit deze overeenkomst aan de rechtbanken van zijn gebied voor te leggen.